72 වන නිදහස් දිනය වෙනුවෙන් Web Hosting සදහා 40% ක දැවැන්ත Discount එකක්!

ශ්‍රී ලංකාවේ අභිමානවත් 72 වන ජාතික නිදහස් සැමරුම වෙනුවෙන් ITbro පාඨක ඔබ වෙනුවෙන් මෙන්න මගහැරිය නොහැකි අගනා අවස්ථාවක්. මේ ලිපිය කියවන ඔබට ඔන්න දැන් පුලුවන් LKWebHosting වෙතින් ඉදිරිපත් කරන ඕනෑම cloud hosting පැකේජයක් සදහා එහි ආරම්භක වටිනාකමින් 40% ක දැවැන්ත මිල අඩු කිරීමක් ලබා ගන්න. කොහොමද මේ වට්ටම ලබා ගන්නේ? ඒක හරිම ලේසියි. ඔයාලට කරන්න […]

Scroll to top